Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU i zwrot PRODUKTU

4.1 KLIENT/UŻYTKOWNIK, będący KONSUMENTEM przy zawieraniu UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ (doręczenia) bez podawania przyczyny. Jeżeli UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU dotyczy więcej niż jednego PRODUKTU, termin jest liczony od dnia wydania ostatniego z PRODUKTÓW.

4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU w sytuacji innej niż w pkt 3.4. REGULAMINU KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM może złożyć jedynie na piśmie, zgodnie z poniższym wzorem. Oświadczenie należy własnoręcznie podpisać oraz wysłać do SPRZEDAWCY przed upływem terminu z pkt 4.1. REGULAMINU (liczy się data nadania przesyłki, przy czym zaleca się taki sposób nadania, aby nadawca zachował dowód jej wysłania).

Wzór oświadczenia:

Adresat: AIS MEBLE ŚPIEWLA ANETA , DĄBROWKA 202 , 34-146 STRYSZÓW

Nadawca: ………………………………………………………………. ………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, adres do korespondencji)

Oświadczam, że na podstawie przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. (wymienienie produktów) z dnia …………………………………………….. (data zawarcia umowy)*, względnie …………………………….…………………………………………………………… ……………………………………… (data odbioru produktów)*.

………………………………………………………………………………………………………. (data i podpis nadawcy).

* – niepotrzebne skreślić.

4.3. Jeżeli doszło do skutecznego odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU zgodnie z poprzednimi punktami, ta umowa będzie uważana za niezawartą oraz:

a) SPRZEDAWCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy zwróci KLIENTOWI/UŻYTKOWNIKOWI będącemu KONSUMENTEM wpłacone przez niego pieniądze w sumie nominalnej, zwrot nastąpi w taki sposób, w jaki wcześniej nastąpiła zapłata, zwrot pieniędzy nie nastąpi wcześniej, niż w dniu otrzymania z powrotem przez SPRZEDAWCĘ dostarczonego PRODUKTU/ÓW bądź dowodu dowodu ich odesłania przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM do SPRZEDAWCY na adres z pkt 1.2. REGULAMINU,

b) KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM zwróci SPRZEDAWCY otrzymany PRODUKT/Y w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od tej umowy, przy czym zwrot nastąpi na jego koszt, przy czym ponosi on pełną odpowiedzialność za użytkowanie PRODUKTU w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.4. Powyższe prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w przypadku UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zasada ta dotyczy materacy.

Instrukcja dokonania zwrotu/reklamacji

Formularz zwrotu towaru